Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10/08/2015

Σας καλούμε την  10ην Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΡΕΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΗΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ».

2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού την 25-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 20-1-2012 με αρ. καταθ. 8/2012 αγωγής, του Σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Εξωραϊσμός Σύλλογος περιοχής Φιλικών “Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ’’ κατά του Δήμου Τρίπολης».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την: «Προμήθεια ξύλινου βάθρου».

4. Αμοιβή δικηγόρου κ. Ιωάννη Αγγελόπουλου.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Κοπή μεγάλων δέντρων 2015».

6. Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 34749/4-8-2015 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Αγγελοπούλου Ειρήνης σχετικά με την υπ’ αριθ. 100/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολη.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Μετακίνηση και διαμονή αθλητή της πόλης στη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας από 24-30/8/2015, για την συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα TAEKWONDO».

10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο αυτού την 13-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 31-1-2012 (Αρ. κατ. 26/2-2--2012 και απ. Πιν. 28) αίτησης ακυρώσεως της Πετροπούλου Δήμητρας, κατά του Δήμου Τρίπολης.

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) κατά τη δικάσιμο αυτού την 13-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη προς αντίκρουση της από 20-1-2012 (Αρ. κατ. 10/23-1-2012 και απ. Πιν. 59) αίτησης ακυρώσεως του Σάσσαλου Κωνσταντίνου, κατά του Δήμου Τρίπολης.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας:

« Καθαρισμός χώρου Παμπελοποννησιακής Εμποροπανήγυρης Τεγέας».

13. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης: «Αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου