Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12-08-2015

Σας καλούμε εκτάκτως σήμερα την 12η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Καθαρισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Για την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπής Τεγέας 14 έως 21 Αυγούστου 2015.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 


Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  στο πλαίσιο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014
  2. Τις διατάξεις της αρ. Α2-797 Απόφασης Υπουργού
  3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958
  4. Τις διατάξεις του Ν.1080/80,
  5. Τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ια’ του Ν. 3852/2010,
  6. Τις διατάξεις  των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ,
  7. Την με αριθ. 474/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης  περί «Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας Δήμου Τρίπολης»
  8. Το γεγονός ότι  η παραδοσιακή  εμποροπανήγυρης και ζωοπανήγυρης, διεξάγεται στον χώρο της Παλαιάς Επισκοπή της Τοπικής Κοινότητας Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης, από την εσπέρα της 14ης Αυγούστου έως τις βραδινές ώρες  της 21ης Αυγούστου εκάστου έτους,  επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της κοίμησης της Θεοτόκου στον ομώνυμο ιερό ναό στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας,

Εισηγούμαστε στην Ο. Ε να αποφασίσει τον  καθορισμό επιβολής τελών για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτοί έχουν  καθοριστεί με την 474/2015 Α.Δ.Σ.,  από τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη ως κάτωθι:

α) για κάθε παραχωρούμενο χώρο [πλην αυτών που αναφέρονται στις κάτωθι περιπτώσεις β) και γ)] σε ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα πάσης φύσεως, ποσό 10,00 ευρώ / τ.μ.  (Δέκα ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο)

β) για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών  παιχνιδιών  1,00 ευρώ / τ.μ.   ( ένα ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο)

γ)για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία χώρων στάθμευσης 1,00 ευρώ / τ.μ.   (ένα  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Εξαιρούνται οι χώροι οι οποίοι λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης και οι οποίοι έχουν δωρεάν παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες τους για αυτό το σκοπό.

Η συντάξασα

Πετρούλα Τρουπή

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Βασιλική Βρεττού

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

Νεκταρία Αλεξοπούλου

 

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου