Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-09-2015

Σας καλούμε εκτάκτως  την 28η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των πολιτών στις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Τρίπολης»
  1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή δαπάνης παραβόλου για έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος του Δήμου Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1. Άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης της εν λόγω προμήθειας ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής  περιόδου.

2. Αποφυγή επιβολής προστίμου λόγω παρέλευσης προθεσμίας ελέγχου.  

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου