Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2015

Σας καλούμε την  12ην Οκτωβρίου2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον κ. Πανούση Σπυρίδωνα.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ασφαλτομίγματος (ΑΣ 20) για αποκατάσταση φθορών (επούλωση λάκκων) οδοστρωμάτων».
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων».
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια φωτοαντιγράφων και σχεδίων». 
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την προς εκμίσθωση 2ου  ορόφου του κτηρίου του πρώην παιδικού Σταθμού, της Τ.Κ. Κανδήλας, της Δ.Ε. Λεβιδίου. 
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την «προμήθεια ενός (1) ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού και ενός  χειριστηρίου GPSγια τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης». 
 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων. 
 8. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, για την προς εκμίσθωση Καταστήματος στην Τ.Κ. Καμαρίου, της Δ.Ε. Τεγέας. 
 9. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών. 
 10. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συνεχιζόμενης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ». 
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για το κοινωνικό ιατρείο Κολλινών». 
 12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια υλικών συντήρησης  εγκαταστάσεων». 
 13. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης  του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για επιπλέον δικαστικά έξοδα της υπόθεσης που αναφέρεται στην 258/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 14. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. 456/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης, αναφορικά με «Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθ. 14/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, σχετικά με αγωγή συμβολαιογράφου κ. Σταθοπούλου Αλεξάνδρας. 
 15. Ορισμός δικηγόρου  για υπεράσπιση του τέως Αντιδημάρχου  Δήμου Τρίπολης κ. Μπούρα Ανδρέα, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του, κλητήριο θέσπισμα Α13/881 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 21-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ορισθησομένη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Τρίπολης. 
 16. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση του τέως Δημάρχου Τεγέας κ. Βόσνου Δημητρίου, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του, κλητήριο θέσπισμα Α10/2123 του Εισαγγελέα πρωτοδικών Τρίπολης, κατά τη δικάσιμο της 22-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο  Τρίπολης. 
 17. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού, το οποίο είχε λάβει για την συμμετοχή δύο υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τ.Υ. στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο από 24-9-2015 έως και 27-9-2015. 
 18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πικερνίου. 
 19. Αποδοχή δωρεάς στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου. 
 20. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Δημοτικών Κτηρίων. 
 21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια υδραυλικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Δημοτικό κολυμβητήριο Τρίπολης». 
 22. Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την προπληρωμή υπαλλήλου του Δήμου, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης αθλητή που συμμετείχε  στο Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης. 
 23. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλου εξέτασης και επανεξέτασης  στο ΚΤΕΟ  οχημάτων του Δήμου Τρίπολης. 
 24. Περί έγκρισης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2015. 
 25. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης   για την εργασία «Συντήρηση κλιματιστικών στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στη ΔΕ Τεγέας». 
 26. Ορισμός δικηγόρου, για υπεράσπιση του τέως Δημάρχου Τεγέας κ. Βόσνου Δημητρίου, σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κλητήριο θέσπισμα Β14/38 του Εισαγγελέα  Πρωτοδικών Τρίπολης, κατά τη δικάσιμο της 14-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Τρίπολης. 
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση τμήματος  οδού στην Τ.Κ. Μανθυρέας». 
 28. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου. 
 29. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Τσελεπάκου. 
 30. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Δάρα.

 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου