Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται στο άρθρο 73, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά Μέλη


Δημόπουλος Σπύρος
Καλδής Αναστάσιος
Κώτσινας Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Τότσης Ηλίας
Ζαμπαθά Χριστίνα
Νικολάου Δημήτριος
Κούρος Ηλίας

Αναπληρωματικά


Δάλκου Αναστασία
Τσούκας Αναστάσιος
Τυροβολάς Δημήτριος
Αυδής Ανδρέας
Νίκου Παρασκευάς

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου