Ενημέρωση Πολιτών

 • 14 Μαρτίου 2018

Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων, έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου /μελέτης / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017),

ΚΑΛΕΙ

Α.    κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. (15) του ν. 4412/2016:

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (1)
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (2)
3. Μελέτες Οικονομικές (3)

4. Μελέτες Κοινωνικές (4)
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας (5)
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (6)
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου) (7)
8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (8).
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (9).
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές) (10).
11. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) (12).
12. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και
Αποχετεύσεων) (13).
13. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές ή ήπιων μορφών ενέργειας) (14).
14. Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία) (15).
15. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογρα-φικές και Τοπογραφικές) (16).
16. Χημικές Μελέτες και Έρευνες (17).
17. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (18).
18. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες (19).
19. Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (20).
20. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21).
21. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες (22).
22. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές - Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) (23).
23. Μελέτες Δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών) (24).
24. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25).
25. Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)

26.  Μελέτες συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων (28)

Β.    κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του άρθρου 100 παρ. 1 του ν. 3669/2008:

 • Οικοδομικά έργα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Οδοποιίας
 • Υδραυλικά έργα
 • Βιομηχανικά/ Ενεργειακά
 • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Πρασίνου
 • Γεωτρήσεων
 • Ειδικών Μονώσεων
 • Ανελκυστήρων

να υποβάλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Δημαρχείο Τρίπολης, Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης 22 132 ΤΡΙΠΟΛΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι την 3-4-2018.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή, επί αποδείξει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού ή εργοληπτικού (ΜΕΕΠ ή Π.Ε) πτυχίου αντίστοιχα, που πρέπει να είναι σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (http/www.tripolis.gr).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μελετητών και παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση μελετητή

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργολήπτη Δημοσίου έργου με υπεύθυνη δήλωση εργολήπτη

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΡΘΡΟΥ-118-Ν.-4412-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΡΘΡΟΥ-118-Ν.-4412-2016

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αγώνας Tripoli Apnea Competition 2018 στο δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου Τρίπολης στις 11 Μαρτίου 2018.

Μετά τον περσινή επιτυχημένη διοργάνωση στις άρτιες εγκαταστάσεις του δημοτικού μας κολυμβητηρίου, φέτος η Τρίπολη υποδέχτηκε αθλητές από όλη την Ελλάδα την Κύπρο αλλά και τη Βραζιλία, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 44, κάνοντας πλέον τον αγώνα Apnea Competition θεσμό στην ελεύθερη κατάδυση αλλά και στα αθλητικά δρώμενα της Τρίπολης.

 

paylis kolimbitirio

Μετά το τέλος των αγώνων ακολούθησαν οι βραβεύσεις των επιτυχημένων επιδόσεων των αθλητών, παρουσία του Δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Γιώργου Θεοδωρακόπουλου αλλά και συγγενών και φίλων των αθλητών.

καλούμε την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφενείο - μπαρ» με την επωνυμία «Γιαννούλη Αντωνία του Κωνσταντίνου» που βρίσκεται επί της οδού Δαρειώτου 10 στην Τρίπολη.
 2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (σνακ μπαρ – μεζεδοπωλείο ουζερί)» με την επωνυμία «Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνα του Χρήστου» που βρίσκεται επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 στην Τρίπολη.
 3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «Σνακ μπαρ – καφετέρια» με την επωνυμία «Αναστασιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου» που βρίσκεται επί της πλατείας Βαλτετσίου αρ. 19 στην Τρίπολη.
 4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Κέντρου Διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» ιδιοκτησίας Τσαρουχά Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Νεομάρτυρος Δημητρίου 3 στην Τρίπολη.
 5. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «καφετέρια (παροχή γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου)» ιδιοκτησίας της εταιρείας Μπατίτσα Αθανασία και Σια Ε.Ε. που βρίσκεται επί της πλατείας Πετρινού αρ. 8-10 στην Τρίπολη
 6. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφέ – Μπαρ» ιδιοκτησίας Γεωργακόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 55 στην Τρίπολη.
 7. Γνωμοδότηση για μεταβίβαση – παράταση μίσθωσης γραφείων στο κτίριο του Δήμου Τρίπολης επί των οδών Ανωνύμου και Αποστολοπούλου (Ο.Τ. 265), στην Τρίπολη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στα εγκαίνια της έκθεσης του μικρού ταλαντούχου Βασίλη Μανωλόπουλου με θέμα “Σα παιδί ζωγραφίζω και εγώ...” παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής.

Σας καλούμε την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 13η Mαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00  να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου