Ενημέρωση Πολιτών

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Βελτίωση βατότητας Οδών Δ. Τρίπολης" με προϋπολογισμό μελέτης 100.000,00€

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Οδοποιία ΔΕ Τρίπολης" με προϋπολογισμό μελέτης 270.000,00€

  • 13 Απριλίου 2020

 

  Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης»".

 

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 14η Απριλίου 2020.

Σας προσκαλούμε την 6η Απριλίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 14:00 έως 15:00, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου