Ενημέρωση Πολιτών

  • 30 Ιανουαρίου 2019

Μερική τροποποίηση της υπ'άριθμ.19/2019 με ΑΔΑ:ΩΘ6ΘΩΗΡ-ΔΑ8 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης που αφορά Παράταση της υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019.

Σας καλούμε την  29η -1- 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 20.00  σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου