Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της μελέτης 9/2018 « Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2018» σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά ομάδα (επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς) .

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση Οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.520,86 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.944,00 € και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου