Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»,εκτιμώμενης αξίας 74.276,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου