ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

του ισογείου του δημοτικού καταστήματος, της Τ.Κ. Λίμνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ότι εκτίθεται σε δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, για εκμίσθωση το ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, της Τ.Κ. Λίμνης (με εξαίρεση τον χώρο εμβαδού περίπου 15 τ.μ. που χρησιμοποιείται για ιατρείο και για το αρχείο της Τοπικής Κοινότητας) και θα λειτουργήσει ως καφενείο κλπ.

   Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Τρίπολης, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης (1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της κατά Νόμο αρμόδιας επιτροπής.

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών: 11.30 π.μ.

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 12.00 το μεσημέρι

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

  1. 1.να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με αυτόν, για την πλήρωση των όρων της σύμβασης,
  2. 2.να καταθέσει και εγγύηση συμμετοχής (γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης), που θα ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Τρίπολης «για συμμετοχή στη δημοπρασία εκμίσθωσης το ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, της Τ.Κ. Λίμνης».
  3. πρέπει να προσκομίσει 1)βεβαιώσεις περί μη οφειλής από: α) Δήμο Τρίπολης, β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) και γ) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης, 2) φορολογική ενημερότητα και 3) ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600463.

 
 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ότι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, για εκμίσθωση το κατάστημα εμβαδού 92,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Πλατεία της Τ.Κ. Λουκά και θα λειτουργήσει ως καφενείο κλπ.

            Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Τρίπολης, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης (1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), την του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της κατά Νόμο αρμόδιας Επιτροπής.

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών: 11.30 π.μ.

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 12.00 το μεσημέρι

Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες από την αρχική δημοπρασία, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

  1. 1.να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με αυτόν, για την πλήρωση των όρων της σύμβασης,
  2. 2.να καταθέσει και εγγύηση συμμετοχής (γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης), που θα ανέρχεται στο ποσό των 540,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Τρίπολης «για συμμετοχή στη δημοπρασία εκμίσθωσης ενός καταστήματος εμβαδού 92,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Πλατεία της Τ.Κ. Λουκά και θα λειτουργήσει ως καφενείο κλπ».

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600463.

 
 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής

 

 ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Διακήρυξη : Συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
του ισογείου του δημοτικού καταστήματος, της Τ.Κ. Λίμνης
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για το έτος 2016

 

Τεχνική έκθεση

 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης για το έτος 2017

 

Μελέτη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής  προσφοράς

 

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου