Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016», με προϋπολογισμό μελέτης 1.900.000,00 €.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 1.529.610,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 22-06-2018 και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 16- 07- 2018 και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/ 07 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γ.Σ.Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΕΤΕΠ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ.Α.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Φ.A.Y

ΤΕΥΔ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου