ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 εκτιμώμενης αξίας  180.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Πλύσιμο Οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην  Δημοτική Ενότητα Τρίπολης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3-7-2018 και ώρα 12:00

Α    Η 21/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ

Β    Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18362/18-6-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Γ     Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18361/18-6-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Δ    ΤΟ ΤΕΥΔ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τρίπολης », σύμφωνα με την αριθ. 33/2018 Μελέτη παροχής υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 22-06-2018 έως 15ː00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης.

 

Πληροφορίες: Αλέξιος Ανδριανόπουλος

Τηλέφωνο:      2710-241504

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου