ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 εκτιμώμενης αξίας  180.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-4-2018 και ώρα 10:00π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18-5-2018 και ώρα 11:00π.μ.
 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 
 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3ΑΒ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.496,20 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου