Σας καλούμε την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη»
 5. Καθορισμός προστίμων που αφορούν παραβάσεις και κυρώσεις του υπό έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 6. Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.
 7. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί των οδών Μαγνησίας και Καλύμνου 61 στον Δήμο Αθηναίων».
 8. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Κ. Κόντου 20, στον Δήμο Αθηναίων».
 9. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Νάξου 93, στον Δήμο Αθηναίων».
 10. «Επιβολή Τέλους Παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων και σχετικού Χαρτοσήμου».
 11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35295/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ.   243/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 12. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35547/30-10-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με τις   υπ’ αριθ. Α411/2018 & Α412/2018 αποφάσεις   του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) .
 13. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 596/2018 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 1031/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35294/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 391/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Α΄.
 15.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 4-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1148-10-8-2018, Αρ. Πιν. 10, Αρ. Καταχ. ΠΡ309/18-12-2015) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 16. «Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης».
 17. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, των προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας» στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας.»»
 18.  Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για την σχολική μονάδα 1ου Γυμνάσιου & 1ου Λυκείου Τρίπολης» (Αρ. μελ. 64/2018), και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
 19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1058/25-7-2018, Αρ. Πιν. 6, Αρ. Καταχ. ΠΡ71/25-6-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εθνομαρτύρων 12 -Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α47/2014 προδικαστική
 20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 5-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορεισθισομένη, όπου εκδικάζεται η 19-10-2017 και με αρ. καταθ. 558/2017 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Τρίπολης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (Τοπική Κοινότητα Μάναρη).
 21.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1056/25-7-2018, Αρ. Πιν. 5, Αρ. Καταχ. ΠΡ110/30-7-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α45/2014 προδικαστική)
 22. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης.
 23. Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού
 24. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πικερνίου.
 25.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μανθυρέας.

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 6η Noεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1.Aποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων Δήμου από δικαστικές υποθέσεις και διαταγές πληρωμής                                                       

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

3.Κατάπτωση εγγύησης πρώην μισθωτή του Δημοτικού Περιπτέρου του Πάρκου στην Πλατεία Άρεως στη Δ.Κ. Τρίπολης                                                      

4.Κατάπτωση εγγύησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (ταβέρνα- καφενείο) στην Πλατεία της Τ.Κ. Στενού

5.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για μίσθωση χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

6.Περί επιχορήγησης του Α.Ο. ΤΕΓΕΑΣ

7.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

8.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

9.Οικονομική ενίσχυση

10. Επί αίτησης παραχώρησης τμήματος της πλατείας Άρεως προκειμένου να εγκατασταθεί Χριστουγεννιάτικο χωριό και παγοδρόμιο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα 2018 και Πρωτοχρονιά 2019

11. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 953/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

15.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

16.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

17.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

18.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

19.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

20.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ελαιοχωρίου Δ.Ε.Κορυθίου»

22.Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2018

23.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στη Δ.Κ. Τρίπολης στο «Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αρκαδίας»

24.Διάθεση του πρώην κοινοτικού Μεγάρου της Τ.Κ. Νεστάνης για την υποστήριξη της διεξαγωγής του 3ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου δρόμου

25.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στη Δ.Κ. Τρίπολης στην ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

26.Περί παραχώρησης χρήσης χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αλέας

27.Οικονομική ενίσχυση

28.Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Τρίπολης» στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

29.Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρίπολης στην ΣΑΕ055 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

30.Σχετικά με αλλαγή συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Τρίπολης

31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

32.Τροποποίηση απόφασης 749/2018 Δ.Σ. Τρίπολης περί «Έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων υγρών καυσίμων, λόγω αλλαγής ονόματος ενοικιαστή από Γεώργιο Παν. Δεληγιάννη και ΣΙΑ ΕΕ σε Γ. Δεληγιάννης ΑΕ & αλλαγής πλάτους εισόδου – εξόδου από 3,50 ν, σε 4,00 μ. επί της οδού Ναυπλίου 4 (ΟΤ 11β) του Δήμου Τρίπολης»

33.Έγκριση κοπής δέντρων

34.Έγκριση παραχώρησης και κοπής ελάτων για τα Χριστούγεννα

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                          

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου, στη Δ.Κ. Τρίπολης, στο «Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αρκαδίας».
 2. Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου, στη Δ.Κ. Τρίπολης, στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
 3. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου του πάρκου στην πλατεία Άρεως, στη Δ.Κ. Τρίπολης
 4. Απόσυρση της από 9-8-2018 εισήγησης του τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης με θέμα: «Απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων υπ’ αριθ. 6 και 7 της δημοτικής αγοράς της πλατείας Βαλτετσίου, στη Δ.Κ. Τρίπολης».
 5. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ταβέρνα - εστιατόριο» με την επωνυμία «Δελής Νικόλαος του Γεωργίου» που βρίσκεται επί της οδού Ταξιαρχών 77 στην Τρίπολη.
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 749/2018 Απόφασης Δ.Σ. Τρίπολης περί Έγκρισης Υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, λόγω αλλαγής ονόματος ενοικιαστή από Γεώργιος Παν. Δεληγιάννης & Σια Ε.Ε. σε Γ. Δεληγιάννης Α.Ε. και αλλαγής πλάτους εισόδου – εξόδου από 3,50 μ. σε 4,00 μ., επί της οδού Ναυπλίου 4 (Ο.Τ.: 11β) του Δήμου Τρίπολης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σας καλούμε την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 23-10-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1022/17-7-2018, αρ. πιν. 20, αρ. καταχ. ΠΡ168/24-7-2013) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS»- «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μετά την Α112/2018 αναπεμπτική κατά του Δήμου Τρίπολης.
 2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30922/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30925/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 4. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 31571/28-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα.
 5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 634/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ907/27-6-2018, αρ. πιν. 43, αρ. καταχ. ΠΡ225/15-9-2015) προσφυγής της Ο.Ε. «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ882/27-6-2018, αρ. πιν. 31, αρ. καταχ. ΠΡ191/1-7-2015 προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 8. Περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 600,00 € σχετικά με την κάλυψη των εξόδων συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.
 9. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολη
 10. Έξοδα ολοκλήρωσης διαδικασιών αποδοχής δωρεάς του κ. Νασιόπουλου Γεωργίου, ακίνητο εντός οικ. Πυργέϊκα της Τ.Κ. Σταδίου
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
 12. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»
 13. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος»
 14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 15. Περί εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»
 16. «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας», στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας»
 17. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 632/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 18. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 633/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 19. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 631/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 20. Ματαίωση διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ. (Προϋπολογισμός δαπάνης: 212.052,31 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.))
 21. Εκμίσθωση καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης
 22. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 1η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου