Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3ΑΒ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.496,20 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων, έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου /μελέτης / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466/2.3.2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017),

ΚΑΛΕΙ

Α.    κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. (15) του ν. 4412/2016:

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (1)
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (2)
3. Μελέτες Οικονομικές (3)

4. Μελέτες Κοινωνικές (4)
5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας (5)
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (6)
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου) (7)
8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (8).
9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (9).
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές) (10).
11. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) (12).
12. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και
Αποχετεύσεων) (13).
13. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές ή ήπιων μορφών ενέργειας) (14).
14. Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία) (15).
15. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογρα-φικές και Τοπογραφικές) (16).
16. Χημικές Μελέτες και Έρευνες (17).
17. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (18).
18. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες (19).
19. Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (20).
20. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21).
21. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες (22).
22. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές - Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) (23).
23. Μελέτες Δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών) (24).
24. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25).
25. Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)

26.  Μελέτες συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων (28)

Β.    κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του άρθρου 100 παρ. 1 του ν. 3669/2008:

  • Οικοδομικά έργα
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Οδοποιίας
  • Υδραυλικά έργα
  • Βιομηχανικά/ Ενεργειακά
  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Πρασίνου
  • Γεωτρήσεων
  • Ειδικών Μονώσεων
  • Ανελκυστήρων

να υποβάλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Δημαρχείο Τρίπολης, Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης 22 132 ΤΡΙΠΟΛΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι την 3-4-2018.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή, επί αποδείξει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού ή εργοληπτικού (ΜΕΕΠ ή Π.Ε) πτυχίου αντίστοιχα, που πρέπει να είναι σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (http/www.tripolis.gr).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μελετητών και παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση μελετητή

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργολήπτη Δημοσίου έργου με υπεύθυνη δήλωση εργολήπτη

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΡΘΡΟΥ-118-Ν.-4412-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΡΘΡΟΥ-118-Ν.-4412-2016

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου