ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΤΡΙΠΟΛΗ  4/12/2017  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  
56482    
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης

Ταχ. Κώδικας   : 221 00 - Τρίπολη

Πληροφορίες   : Κοκοσιούλης Χρίστος

Tηλέφωνα        :  2713 - 600468

Telefax              :  2710 - 235113

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά    

     αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη»

 

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 28.983,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 169/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης )

ΔΕΙΤΕ: 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Ε. Λεβιδίου

 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 45.665,24 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου