Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά    

     αποκλειστικά βάσει της τιμής.

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 68.991,12€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.       

     Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων

    (στον 1οόροφο) του κτιρίου του Δημαρχείου Τρίπολης στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, ΤΚ 22132, Τρίπολη, στις 06-12-2017   ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

    Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος το ύψος της οποίας καθορίζεται στο χρηματικό ποσό

   των 1.113,00 € δηλαδή 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

   Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης,

   1. θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

   α. στο ΚΗΜΔΗΣ - www.promitheus.gov.gr και

   β. του Δήμου Τρίπολης -  www.tripolis.gr  

   όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση και  2. σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού       του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτρης Παυλής 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη»

 

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 28.983,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 169/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης )

ΔΕΙΤΕ: 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Ε. Λεβιδίου

 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 45.665,24 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου