Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016», με προϋπολογισμό μελέτης 1.900.000,00 €.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 1.529.610,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 22-06-2018 και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 16- 07- 2018 και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20/ 07 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γ.Σ.Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΕΤΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ.Α.Υ.

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Φ.A.Y

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 εκτιμώμενης αξίας  180.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Πλύσιμο Οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην  Δημοτική Ενότητα Τρίπολης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3-7-2018 και ώρα 12:00

Α    Η 21/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ

Β    Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18362/18-6-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Γ     Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18361/18-6-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Δ    ΤΟ ΤΕΥΔ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τρίπολης », σύμφωνα με την αριθ. 33/2018 Μελέτη παροχής υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 22-06-2018 έως 15ː00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης.

 

Πληροφορίες: Αλέξιος Ανδριανόπουλος

Τηλέφωνο:      2710-241504

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου