Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 20η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 
 
 
1) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Παμπούκη)
 
2) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Κολοκοτρώνη)
 
3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Μ. Αλεξάνδρου)
 
4) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( τέρμα Σόλωνος)
 
5) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ειδών χρωματοπωλείου- σιδηροπωλείου  για επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος 
 
6) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών  για την επισκευή σκαπτικού πιστολέτου
 
7) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων (τυπωμένων φακέλων)
 
8) Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων  προπληρωμής  με απόδοση λογαριασμού  για την αντιμετώπιση  πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ  στη  ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 
9) Έγκριση πρακτικών  άγονης δημοπρασίας  του προς εκμίσθωση διαμερίσματος στο Μοιράγειο Μέγαρο στη Τ.Κ. Κολλινών
 
10) Ματαίωση  δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων για την κατασκευή καταφυγίου  αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Τρίπολης
 
11) Εκμίσθωση του καφενείου στην Πλατεία Τ.Κ. Λουκά 
 
12) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση για την υπηρεσία «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για ακίνητα στην Αθήνα, Κανδήλα, Λίμνη»
 
13) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει αίτηση αναστολή εκτέλεσης μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής του Δήμου Τρίπολης κατά του Αθανασίου Τρυφωνόπουλου και κατά της από 8-9-2016 επιταγής προς εκτέλεση του με αρ. 45/2016 πρώτου απογράφου εκτελεστού της 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
14) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει ανακοπή εκτελέσεως του Δήμου Τρίπολης κατά του Αθανασίου Τρυφωνόπουλου και κατά της από 8-9-2016 επιταγής προς εκτέλεση του με αρ. 45/2016 πρώτου απογράφου εκτελεστού της 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
15) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 141/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
16) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 139/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 
17) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 140/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη , ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
18) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 142/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
19) Έκδοση  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης εισφοράς & τέλη κυκλοφορίας στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα  FORD RANGER του Δήμου Τρίπολης 
 
20) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου  της Τ.Κ. Μάναρη
 
 
21) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου  της Τ.Κ.  Μερκοβουνίου
 
22) Έκδοση απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης
 
23) Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. (Τμήματος Καθαριότητας , Αποκομιδής απορριμμάτων  & Ανακύκλωσης)
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εισήγηση του υπ’ αριθμ. 22. θέματος της ημερήσιας διάταξης έχει αποσταλεί με την υπ’ αριθμ. 39560/9-9-2016 πρόσκληση 
 
 
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

Σας καλούμε την 13η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγράφων
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καλλωπιστικών φυτών για αντικατάσταση
 4. Καταβολή τόκων υπερημερίας σε εκτέλεση  της υπ’  αριθ. 504/2015 δικαστικής απόφασης
 5. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 606/2016 Απόφασης ΟΕ και της 933/2016  ΑΑΥ
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο αυτού την 5-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορεισθισομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 445/2015 αίτησης  του Ελληνικού Δημοσίου  και κατά του Δήμου Τρίπολης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεων (Περιοχή Παλλαντίου).
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Τρίπολης (Αγωγή μικροδιαφοράς) κατά τη δικάσιμο της 10-10-2016,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 49/2015  αγωγής  του Παπασίνου Αθανασίου κατά του Δήμου Τρίπολης.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή τόκων, σύμφωνα με την αρ. 261/2013 Απόφαση του  Μονομελούς  Ειρηνοδικείου Τρίπολη
 9. Καταβολή στην κα Χριστοπούλου Παναγιώτα, υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, των προσαυξήσεων και των τόκων που της επιβλήθηκαν από το Τ.ΠΔ.Υ. για  ασφαλιστικές εισφορές από 1-11-2010 έως 31-10-2014
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια σχάρας υπερχείλισης για  δημοτικό κολυμβητήριο»
 11. Έγκριση  δαπάνης και ψήφιση  πίστωσης για την «προμήθεια  χρωμάτων»
 12.  Έκδοση απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης
 13.  Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2016 για προμήθειες  μικρότερης ή ίσης αξίας των 20.000,00 €
 14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κώμης
 15. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. (Τμήματος Καθαριότητας , Αποκομιδής απορριμμάτων  & Ανακύκλωσης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 5η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες  εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε.  Φαλάνθου  έτους 2016
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, του προς εκμίσθωση υπαίθριου χώρου εμβαδού 16 τ.μ., στην Τ.Κ. Σιλίμνα
 3. Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον συναλλασσόμενο με κωδικό 12835
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (βιβλιοδετημένων  τευχών παρτιτούρων)
 5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αλέας
 6. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δηλώσεων χρησικτησίας του Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αθήναιου
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του, την από 10-6-2016 με αρ. κατάθεσης 78/2016 αγωγή της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας  αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση
 8. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 1.360,00 €, το οποίο είχε λάβει, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης  εισφοράς (4Χ235=940) και τελών κυκλοφορίας (4Χ105=420) στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα FORDRANGERτου Δήμου Τρίπολης
 9. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 2.522,15 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων εισφοράς για τέλη χρήσης μηχανημάτων  του Δήμου Τρίπολης
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστου χώρου Τ.Κ. Μάναρη Δ.Ε. Βαλτετσίου »
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων
 12.  Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 46,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 13. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 484,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 14. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 304,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 15. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου, για το έτος 2016
 16. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου, για το έτος 2016
 17. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών  για τη συντήρηση και επισκευή   οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης
 18. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συνεχιζόμενης υπηρεσίας για την φύλαξη και ασφάλεια του ξενώνα υποδοχής- φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  σήμερα, την 1ην Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης, για το πιο κάτω θέμα:

«EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Λόγος του κατεπείγοντος:

Αναγκαιότητα ελέγχου από τον Επίτροπο για την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Σας καλούμε την 23η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου