×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη»
 5. Καθορισμός προστίμων που αφορούν παραβάσεις και κυρώσεις του υπό έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 6. Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.
 7. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί των οδών Μαγνησίας και Καλύμνου 61 στον Δήμο Αθηναίων».
 8. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Κ. Κόντου 20, στον Δήμο Αθηναίων».
 9. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Νάξου 93, στον Δήμο Αθηναίων».
 10. «Επιβολή Τέλους Παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων και σχετικού Χαρτοσήμου».
 11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35295/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ.   243/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 12. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35547/30-10-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με τις   υπ’ αριθ. Α411/2018 & Α412/2018 αποφάσεις   του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) .
 13. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 596/2018 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 1031/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35294/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 391/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Α΄.
 15.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 4-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1148-10-8-2018, Αρ. Πιν. 10, Αρ. Καταχ. ΠΡ309/18-12-2015) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 16. «Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης».
 17. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, των προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας» στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας.»»
 18.  Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για την σχολική μονάδα 1ου Γυμνάσιου & 1ου Λυκείου Τρίπολης» (Αρ. μελ. 64/2018), και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
 19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1058/25-7-2018, Αρ. Πιν. 6, Αρ. Καταχ. ΠΡ71/25-6-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εθνομαρτύρων 12 -Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α47/2014 προδικαστική
 20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 5-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορεισθισομένη, όπου εκδικάζεται η 19-10-2017 και με αρ. καταθ. 558/2017 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Τρίπολης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (Τοπική Κοινότητα Μάναρη).
 21.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1056/25-7-2018, Αρ. Πιν. 5, Αρ. Καταχ. ΠΡ110/30-7-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α45/2014 προδικαστική)
 22. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης.
 23. Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού
 24. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πικερνίου.
 25.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μανθυρέας.

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 23-10-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1022/17-7-2018, αρ. πιν. 20, αρ. καταχ. ΠΡ168/24-7-2013) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS»- «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μετά την Α112/2018 αναπεμπτική κατά του Δήμου Τρίπολης.
 2. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30922/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 30925/26-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σύμφωνα με το από 8-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 4. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 31571/28-9-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα.
 5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 634/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ907/27-6-2018, αρ. πιν. 43, αρ. καταχ. ΠΡ225/15-9-2015) προσφυγής της Ο.Ε. «Δ. ΖΑΜΠΑΘΑΣ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 6-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ882/27-6-2018, αρ. πιν. 31, αρ. καταχ. ΠΡ191/1-7-2015 προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 8. Περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης ποσού 600,00 € σχετικά με την κάλυψη των εξόδων συμβολαίων, Εθνικού Κτηματολογίου κλπ, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.
 9. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής, για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολη
 10. Έξοδα ολοκλήρωσης διαδικασιών αποδοχής δωρεάς του κ. Νασιόπουλου Γεωργίου, ακίνητο εντός οικ. Πυργέϊκα της Τ.Κ. Σταδίου
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
 12. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης»
 13. Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος»
 14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 15. Περί εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»
 16. «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας», στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας»
 17. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 632/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 18. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 633/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 19. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 631/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 20. Ματαίωση διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ. (Προϋπολογισμός δαπάνης: 212.052,31 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.))
 21. Εκμίσθωση καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης
 22. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 26η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 

                deyatneo181