Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την  Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 30η  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, των προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμων  γαιών, στη Δ.Ε. Λεβιδίου
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων (κάρτες λαϊκής αγοράς)»
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια υποποδίων»
 5. Έγκριση μελέτης , δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Μελέτη και σχεδιασμός σήμανσης και προβολής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Τρίπολης»
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια πόρτας»
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης»
 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Υλικών για την επισκευή  ηλιακού θερμοσίφωνα στις κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης»
 9. ΄Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Γυμνασίου- Λυκείου  Λεβιδίου»
 10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης,  κατά της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της  εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο
 11. Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον συναλλασόμενο με κωδ. 72935
 12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Τρίπολης»
 13. Αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 846/2015 Α.Ο.Ε.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας της εργασίας «Αγροτική οδοποιία  Τ.Κ.  Βλαχοκερασιάς Δήμου Τρίπολης»
 15. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο
 16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 20-6-2017,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ600/8-5-2017, Αρ. Πιν. 62, Αρ. Καταχ. ΠΡ116/7-8-2012)  προσφυγής της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράστασή του σε αυτεπάγγελτη αναβολή στο ΣτΕ της υπόθεσης,  Αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 5430/28-12-2009 απόφ. Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας Ν. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
 18. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  και να παρασταθεί  κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει  προτάσεις  να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αρ. 2029/2016 Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αρ. 18/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αρ. 4128/2016 Απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αρ. 421/2015 Απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου
 23. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών ντουλαπών, καρεκλών, τραπεζιών και ομπρελών σκίασης για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης που βρίσκονται στο Παράλιο Άστρος
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για «Εργασίες λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης»
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για «Εργασίες συντήρησης παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης»
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου  που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκήνωση του Δήμου που βρίσκεται στο Παράλιο Άστρος»
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Ενοικίαση –τοποθέτηση φορητών χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των αγώνων SkiritidaRun»

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

 • Hπαρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                            

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

         

                  

                          ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ                            

                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας  Τ.Κ. Κερασταρίου»

Λόγος του κατεπείγοντος:

 1. Επείγουσα συντήρηση αστικής οδοποιίας της Τοπικής Κοινότητας Κερασταρίου στη Δ.Ε. Βαλτετσίου στα πλαίσια και του παγκοσμίου συνεδρίου Ραδιοαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή στα τέλη Μαΐου 2017.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

                                                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 18η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Σας καλούμε την 16η  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 5η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου