Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 5η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες  εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε.  Φαλάνθου  έτους 2016
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, του προς εκμίσθωση υπαίθριου χώρου εμβαδού 16 τ.μ., στην Τ.Κ. Σιλίμνα
 3. Ψήφιση πίστωσης για την επιστροφή ποσού στον συναλλασσόμενο με κωδικό 12835
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (βιβλιοδετημένων  τευχών παρτιτούρων)
 5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αλέας
 6. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δηλώσεων χρησικτησίας του Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αθήναιου
 7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του, την από 10-6-2016 με αρ. κατάθεσης 78/2016 αγωγή της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας  αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση
 8. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 1.360,00 €, το οποίο είχε λάβει, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης  εισφοράς (4Χ235=940) και τελών κυκλοφορίας (4Χ105=420) στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα FORDRANGERτου Δήμου Τρίπολης
 9. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 2.522,15 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων εισφοράς για τέλη χρήσης μηχανημάτων  του Δήμου Τρίπολης
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστου χώρου Τ.Κ. Μάναρη Δ.Ε. Βαλτετσίου »
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων
 12.  Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 46,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 13. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 484,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 14. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 304,00 €, το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης  ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 15. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου, για το έτος 2016
 16. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου, για το έτος 2016
 17. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών  για τη συντήρηση και επισκευή   οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης
 18. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της συνεχιζόμενης υπηρεσίας για την φύλαξη και ασφάλεια του ξενώνα υποδοχής- φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  σήμερα, την 1ην Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης, για το πιο κάτω θέμα:

«EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Λόγος του κατεπείγοντος:

Αναγκαιότητα ελέγχου από τον Επίτροπο για την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Σας καλούμε την 23η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,   την 18ην Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Αποδοχή παραχώρησης ιδιόκτητων χώρων  για την πραγματοποίηση της Εμποροπανήγυρης Τεγέας.

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, επί της υπ’ αριθ. 52904/7309/21-6-2016 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 234/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

Λόγος του κατεπείγοντος:

 

1: Λόγω  της διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Τεγέας.

2: Λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, την 22-8-2016.

 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  

Σας καλούμε την 9η  Αυγούστου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου