Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/09/2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα , την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, προς λήψη απόφασης για τo πιο κάτω θέμα:

«Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών και διάθεση πίστωσης του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2016, για την: «Δημοσίευση περίληψης της με αριθμό 683/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έκδοση Κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τρίπολης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα»

Λόγος του κατεπείγοντος:

Η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της προθεσμίας υποβολής ένστασης κατ’ αυτής από τους τυχόν θιγόμενους.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου