Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη»

 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.023.935,62€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 519.247,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Μπορείτε να λάβετε όλα τα αρχεία σε μορφή .zip στους παρακάτω συνδέσμους:

Τεύχη δημοπράτησης Ματζουνείου

Λοιπά έγγραφα

Σχέδια