«Παροχή υπηρεσιών για τη σίτιση στον Ξενώνα υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

    Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά    

     αποκλειστικά βάσει της τιμής.

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 68.991,12€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.       

     Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων

    (στον 1οόροφο) του κτιρίου του Δημαρχείου Τρίπολης στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, ΤΚ 22132, Τρίπολη, στις 06-12-2017   ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

    Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος το ύψος της οποίας καθορίζεται στο χρηματικό ποσό

   των 1.113,00 € δηλαδή 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

   Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης,

   1. θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

   α. στο ΚΗΜΔΗΣ - www.promitheus.gov.gr και

   β. του Δήμου Τρίπολης -  www.tripolis.gr  

   όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση και  2. σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού       του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτρης Παυλής 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου