ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/08/2019

Σας καλούμε την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

 1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2019
 2. Έγκριση του από 18-7-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης
 3. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 4. Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 5. Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει αποδοχή κληρονομιάς σύμφωνα με την 120/1999 δημόσια διαθήκη της Ελένης χήρας Αθανασίου Μάνιου και να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής της ως άνω πράξης στη μερίδα του Δήμου Τρίπολης
 6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α306/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 7. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού ποσού 16,80€, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης προμήθειας τράπεζας για τα τέλη χρήσης των μηχανημάτων έργου σύμφωνα με την 248/19-6-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α429/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.)       ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112&116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως       Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου.
 10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση (πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών, αιτήσεις σε Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, εύρεση Δικαστικού Συμπαραστάτη κ.α.) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω άκαρπης έρευνας ιδιοκτητών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23301/24-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας,       Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του   Δήμου Τρίπολης.
 11. Περί εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 500.000,00 (με ΦΠΑ).
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.                    

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής    

    

 

 

 

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ               

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου