Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης 22/10/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Περί εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»

2. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης-τμήμα 3: καινούργιο αλατοδιανομέα

3. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

4. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Επιβολής Κοινωνικής εισφοράς(Αριθμ. πρωτ. αίτησης 31537/17-10-2019)

5. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Επιβολής Κοινωνικής εισφοράς (Αριθμ. πρωτ. αίτησης 32104/16-10-2019)

6. Τροποποίηση της απόφασης 294/2019 της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 319/2019 απόφαση Ο.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αρ.319/2019 απόφαση Ο.Ε., ως προς όρους της διακήρυξης

7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 16-7-2019 και με αρ. καταθ. 88/2019 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου η οποία στρέφεται και κατά του Δήμου Τρίπολης

8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31597/11-10-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 335/1970 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31599/11-10-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 138/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης

10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31598/11-10-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 23/2017 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

11. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31596/11-10-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 1264/2005 πράξης της Συμβολαιογράφου Τριπόλεως Αλεξάνδρας Σταθοπούλου

12. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερμής ασφάλτου Δήμου Τρίπολης

13. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 31806/14-10-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με την υπ’ αριθ. 55/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 32295/17-10-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αγγελάκου Ιωάννη

15. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 3-10-2019 έγγραφο του Δημάρχου Τρίπολης να γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιβολή εισφοράς για την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις 11/1999 και 331/1999 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

16. Περί εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση και επέκταση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης»

17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1506/22-7-2019, Αρ. Πιν. 50, Αρ. Καταχ. ΠΡ226/11-7-2018) προσφυγής της «METRO A.E.» (Ναυπλίου 195 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1508/22-7-2019, Αρ. Πιν. 51, Αρ. Καταχ. ΠΡ225/11-7-2018) προσφυγής της «METRO A.E. MY MARKET» (Λεοφ. ΟΗΕ 20 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1512/22-7-2019, Αρ. Πιν. 53, Αρ. Καταχ. ΠΡ222/11-7-2018) προσφυγής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» (Πλαπούτα 2 & Νικηταρά - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1514/22-7-2019, Αρ. Πιν. 54, Αρ. Καταχ. ΠΡ221/11-7-2018) προσφυγής της «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης

21. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1510/22-7-2019, Αρ. Πιν. 52, Αρ. Καταχ. ΠΡ224/11-7-2018) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Ναυπλίου & ΟΗΕ - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

22. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1498/19-7-2019, Αρ. Πιν. 47, Αρ. Καταχ. ΠΡ223/11-7-2018) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Πλ. Γεωργίου Β΄. 8-10 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-11-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1518/22-7-2019, Αρ. Πιν. 56, Αρ. Καταχ. ΠΡ200/27-6-2018) προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Λυκούργου & Ναυαρίνου - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης