Ο Δημος Τρίπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογη αναδόχου για την κατασκευη του εργου: «Επισκευή οδων Δήμου Τρίπολης»

Ο Δημος Τρίπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογη αναδόχου για την κατασκευη του εργου: «Επισκευή οδων Δήμου Τρίπολης»

 

Γ.Σ.Υ

Διακήρυξη συνοπτικού

Ε.Σ.Υ

Πίνακας Προυπολογισμού

Σ.Α.Υ.

ΤΕΥΔ

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης

Φ.A.Y

ΨΚΙΕΩΗΡ-ΓΜ2 Περ. Διακηρυξης

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου