Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ορθή Επανάληψη - Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας»

Ορθή Επανάληψη

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας», με προϋπολογισμό μελέτης 330.000,00 €.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 330.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΓΕΑΣ

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΓΕΑΣ

4. ΕΣΥ ΤΕΓΕΑΣ

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΓΕΑΣ

6. ΦΑΥ

7. ΣΑΥ

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡ.ΤΕΓΕΑΣ

10.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΓΕΑΣ

11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΓΕΑΣ

12. ΤΕΥΔ ΤΕΓΕΑΣ

12. ΤΕΥΔ ΤΕΓΕΑΣ