Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου "Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας», με προϋπολογισμό μελέτης 50.000,00 €."

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας», με προϋπολογισμό μελέτης 50.000,00 €.