Συγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς λαϊκών αγορών.

 

Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται στο άρθρο 73, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά Μέλη


Δημόπουλος Σπύρος
Καλδής Αναστάσιος
Κώτσινας Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Τότσης Ηλίας
Ζαμπαθά Χριστίνα
Νικολάου Δημήτριος
Κούρος Ηλίας

Αναπληρωματικά


Δάλκου Αναστασία
Τσούκας Αναστάσιος
Τυροβολάς Δημήτριος
Αυδής Ανδρέας
Νίκου Παρασκευάς

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 63, του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Οι αρμοδιότητες της ορίζονται στο άρθρο 72, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά μέλη

Αληγέωργα Γαρυφαλλιά
Μπένος Γιώργος
Παπαχρόνης Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος Νίκος
Καραλής Θεόδωρος
Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ταλούμης Κωνσταντίνος
Τσιαμούλος Νίκος

Αναπληρωματικά μέλη


Παπούλιας Νίκος
Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
Σταματόπουλος Δημήτριος
Νικολάου Δημήτριος
Λάζαρης Ιωάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΗΣ (ως Δήμαρχος βάσει του ισχύοντος σήμερα Καταστατικού της Επιχείρησης)


Αντιπρόεδρος
ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πρόεδρος

ΔΑΛΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αντιπρόεδρος

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ – ΚΟΝΥ

Τακτικά Μέλη

ΒΟΣΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος

ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ


Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Τακτικά Μέλη

ΒΡΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πρόεδρος

Σωτηρόπουλος Τριαντάϕυλλος

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου