Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Επικοινωνία

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήματα

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τμήμα Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης Πρασίνου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Αιτήσεις / Δικαιολογητικά