«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης»

18/05/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 120.000,00 €.

Τα σχετικά αρχεία, ΕΔΩ.