Ανάπλαση πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο Τρίπολης

28/04/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανάπλαση πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση  πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 800.000,00 €.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία.