«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη στο Δήμο Τρίπολης»

27/04/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη στο Δήμο Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.147.000,00 €.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, εδώ.