Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης

25/04/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαμόρφωση  πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση  πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 720.000,00 €.

Τα σχετικά αρχεία, διαβάστε εδώ.