Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (27/2/2024)

15/02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (27/2/2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ κ. :

 Δήμαρχο Τρίπολης

 Δημοτικούς Συμβούλους

 Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

 Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 όπως προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 Ν. 5056/23 και παρακαλούμε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω διατάξεις (υποβολή θεμάτων για συζήτηση).

Σημειώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2024.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ