Εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης

08/11/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 221 32, Τρίπολη

ΠΛΗΡ.: Σοφία Μάρκου

ΤΗΛ. : 2713 600484 (εσωτ.: 484)

E-MAIL: esoda@tripolis.gr

Τρίπολη, 08.11.2023

Αριθ. Πρωτ.: 34750

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια επαναληπτικής, φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχήματος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης που βρίσκεται σε μακροχρόνια ακινησία (όπισθεν του Παλιού Δημαρχείου Τεγέας στην Κοινότητα Σταδίου) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την εκποίηση του οχήματος με ενδεικτική τιμή εκκίνησης που ορίζεται στα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΟΥ

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ.

ΜΑΡΚΑ

ΕΙΔΟΣ

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΓ.3.00.000

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΟ

NEOPLAN

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Ν1168171147

Η επανάληψη της δημοπρασίας εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Τρίπολης επί της οδού Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος - αίθουσα συσκέψεων) στις 22 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. - 09:30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας Εκποίησης του προς εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης.

Η δημοπρασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, την 318/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΝΛΠΩΗΡ-ΙΡΝ), την από 13.09.2023 έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητού Πράγματος, την υπ’ αριθ. 488/2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ56ΟΩΗΡ-9ΚΦ), την υπ’ αριθ. 32250/17.10.2023 Διακήρυξη και θα επαναληφθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 528/2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Ρ04ΩΗΡ-Φ7Μ).

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00 €) με ρητή αναφορά του λόγου για τον οποίο εκδίδεται.

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄ αριθ. 32250/17.10.2023 διακήρυξης Δημάρχου.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί μαζί με αντίγραφο της αριθ. πρωτ. 32250/17.10.2023 διακήρυξης Δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας:

  • με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος,
  • με τοιχοκόλληση στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου στην οποία βρίσκεται το εκποιούμενο αντικείμενο,

Η ανωτέρω θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και στη Διαύγεια ενώ η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν:

  • από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 (4ος όροφος), τηλ.: 2713 600484/474 ή

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης