"Εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας με χρήση smart συστημάτων"

03/04/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
"Εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας με χρήση smart συστημάτων"

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SMART ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 €.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, ΕΔΩ.