Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Τρίπολης

25/04/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Τρίπολης

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021) ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους Δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν.4819/2021. _

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Τρίπολης προχώρησε στην υπογραφή της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 66341/03-03-2023 Σύμβασης με τίτλο : ‘’ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Τρίπολης‘’, μεταξύ του Δημάρχου Τρίπολης και της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να συνταχθεί το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) για την περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης.

Ο στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και να προχωρήσουν οι επεμβάσεις - αποκαταστάσεις, άμεσα, εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του το ανωτέρω Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) για τον Δήμο Τρίπολης, είναι απαραίτητο να υπάρξει σχετική διαβούλευση μεταξύ εμπλεκομένων φορέων αλλά και των κατοίκων - χρηστών του Δήμου μας.

Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, αλλά και σε τοπικές ιστοσελίδες της περιοχής, μαζί με το παρόν κείμενο, για την περαιτέρω προώθησή του.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης, ήτοι έως 10 Μαΐου 2023.

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι: 

https://forms.gle/9ZVoBU14kJJY8WoM8

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στην συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας που θα είναι άρτιο και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Τρίπολης.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης