Ίδρυμα Υποτροφιών «Νικόλαος Β. Σακελλαρόπουλος» - Χορήγηση υποτροφιών ετών 2010-2011 έως και 2021-2022

14/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών ετών 2010-2011 έως και 2021-2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών «Νικόλαος Β. Σακελλαρόπουλος» Αλέξανδρος, Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας, σε εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος και σύμφωνα με:

1. Την από 12-4-1972 ιδιόγραφη διαθήκη, του αποβιώσαντος στις 28-2-1979 Νικολάου Β. Σακελλαρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 1039/12-4-1979 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγησης υποτροφιών σε ένα και εν επαρκεία σε περισσότερους αριστούχους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, καταγόμενων από τις Κολλίνες Αρκαδίας, για τη συνέχιση των σπουδών τους.

2. Το από 3-8-1990 Προεδρικό Διάταγμα: «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Β' 551/30-8- 1990).

3. Το Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 185/2013).

4. Τον Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α' 455/1939) και το Καν. Δ/γμα της 18-8-1941 (ΦΕΚ Α' 286/23-8-1941), στο βαθμό που αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4182/2013.

5. Την υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη χορήγηση εφάπαξ υποτροφιών ανά έτος, για τα σχολικά / ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 έως και 2021-2022 ως κάτωθι:

  • Δημοτικό Σχολείο : 6 απόφοιτοι με ποσό 100,00€ έκαστος/η.
  • Γυμνάσιο : 6 απόφοιτοι με ποσό 100,00€ έκαστος/η.
  • Λύκειο : 6 απόφοιτοι με ποσό 100,00€ έκαστος/η.
  • Σπουδαστές (T.E.I. - A.T.E.I.) - Φοιτητές: 6 απόφοιτοι (3 Α.Ε.Ι. και 3 Τ.Ε.Ι. - A.T.E.I.) με ποσό 150,00€ έκαστος/η (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόφοιτοι της μίας κατηγορίας, οι υποτροφίες χορηγούνται σε άλλους απόφοιτους της άλλης κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότεροι των 3).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων ανά έτος και ανά κατηγορία, τότε θα γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

ΚΑΛΕΙ

αριστούχους μαθητές/τριες, σπουδαστές/τριες και φοιτητές/τριες, των ανωτέρω κατηγοριών, καταγόμενους από τις Κολλίνες Αρκαδίας, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη υποτροφία, όπως υποβάλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, απ’ όπου να προκύπτει η καταγωγή από την κοινότητα Κολλινών.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών (κατά περίπτωση Αντίγραφο Απολυτηρίου ή αντίστοιχου τίτλου (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)), με βαθμό «άριστα».
  4. Βεβαίωση περαίωσης σπουδών για τους φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα αναφέρεται ότι αποφοίτησαν από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.-A.T.E.I.) με βαθμό «άριστα».
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους, από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται (οι ανήλικοι τις υποβάλουν μέσω των γονέων τους) στα γραφεία του Ιδρύματος (γραφείο της Κοινότητας Κολλινών) στον Γραμματέα του Ιδρύματος, κ. Ιωάννη Λαφογιάννη, μέχρι τις 30-8-2023.

Το έντυπο αιτήσεως και την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευθούν προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος (γραφείο της Κοινότητας Κολλινών), στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+ Μαντινείας και Κυνουρίας

Αλέξανδρος