Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης

27/03/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 150.000,00€.

Τα σχετικά αρχεία, διαβάστε εδώ.