Χορήγηση μόνιμων θέσεων πολιτών λαϊκής αγοράς

17/07/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χορήγηση μόνιμων θέσεων πολιτών λαϊκής αγοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διεύθυνση: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης

ΤΡΙΠΟΛΗ (Τ.Κ. 22132)

Πληροφορίες: Χριστόπουλος Βασίλειος

Τηλέφωνο: 2713-610417

Τρίπολη 14-7-2023

Αριθ. Πρωτ. 22159

ΠΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 1. Γραφείο Αντιδημάρχου

κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 1. ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 2. Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 3. (ώστε να ενημερωθούν τα αναφερόμενα μέλη του)
 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 5. (για επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.)
 6. Αρχείο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 133Α’) και ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α /9-9-1999).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες Διατάξεις » (ΦΕΚ 112 Α΄/13.7.2010).
 6. Τη με αριθ. πρωτ. 565/10-1-2023 Απόφαση Δήμαρχου Τρίπολης.
 7. Τη με αριθμό 804/2015 Απόφαση Δ.Σ. Τρίπολης «Κανονισμός Λαϊκών Αγορών».
 8. Τις διατάξεις του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207Α’) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Τη με αριθμό 317/2023 Απόφαση Δ.Σ. Τρίπολης «Ορισμός μελών για την επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΔΚ 207Α΄/5-11-2021)»
 10. Τη με αριθ. πρωτ. 19426/23-6-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΜΩΗΡ-0Χ5) Διαπιστωτική Πράξη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΑΔΑ: Ψ9ΣΜΩΗΡ-0Χ5) και τον προσδιορισμό του ΠΙΝΑΚΑ 1.
 11. Το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από το διάταγμα (8), η ανωτέρω με αριθ. πρωτ. 19426/23-6-2023 Διαπιστωτική Πράξη δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α’), έλαβε την προβλεπόμενη δημοσιότητα και παρήλθαν 20 ημέρες χωρίς να υποβληθεί κάποια ένσταση .
 12. Τα σχέδια των 3 λαϊκών αγορών του Δήμου Τρίπολης που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα ΟΠΣΠΑ-OPENMARKET και στις οποίες φαίνεται η διάταξη των θέσεων πολιτών λαϊκών αγορών.

Αποφασίζουμε

Την χορήγηση μόνιμων θέσεων πολιτών λαϊκής αγοράς σε εφαρμογή του νέου Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) στις 3 λαϊκές αγορές του Δήμου Τρίπολης ως εξής:

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Βαλτετσίου

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Καντζάβελος

Αθανάσιος

Θεόδωρος

28

2

Καπετάνου

Μαρία

Γεώργιος

19

3

Καρούντζου

Δήμητρα

Χρήστος

10

4

Κούγιας

Δημήτριος

Γεώργιος

34

5

Κουρή

Γεωργία

Μαρίνης

24

6

Κύριος

Βασίλειος

Γεώργιος

124

7

Λιαροπούλου

Σοφία

Χαράλαμπος

122

8

Ντούσιας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

123

9

Τσεκούρας

Γεώργιος

Βασίλειος

93

10

Τσούλος

Μάριος

Χρήστος

121

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Θεοκρίτου

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Κούγιας

Γεώργιος

Παναγιώτης

18

2

Λαγόγιαννη

Σωτηρία

Κωνσταντίνος

31

3

Λιβανός

Ευάγγελος

Δημήτριος

65

4

Ξύδης

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

42

5

Σιακωτός

Βασίλειος

Κωνσταντίνος

25

6

Σκλήρης

Δημήτριος

Σταύρος

10

7

Στεφανοπούλου

Γεωργία

Σταύρος

37

8

Τσαπραλής

Σωτήριος

Αναστάσιος

20

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στην πλατεία Μαντινείας

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΘΕΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Γεωργέλου

Νικολέτα

Δημήτριος

68

2

Γιαννουσοπούλου

Κωνσταντίνα

Αθανάσιος

3

3

Γκοβάνη

Γεωργία

Γεώργιος

115

4

Δρούγκα

Αργυρούλα

-----------

63

5

Καντζάβελος

Αθανάσιος

Θεόδωρος

62

6

Καρούντζου

Δήμητρα

Χρήστος

70

7

Κούγιας

Γεώργιος

Παναγιώτης

118

8

Κουρή

Γεωργία

Μαρίνης

94

9

Λαγόγιαννη

Σωτηρία

Κωνσταντίνος

67

10

Λάτσης

Αθανάσιος

Σταύρος

55

11

Λιάπης

Θεόδωρος

Ιωάννης

58

12

Λιαροπούλου

Σοφία

Χαράλαμπος

86

13

Λιβανός

Δημήτριος

Νικόλαος

66

14

Μακρή

Αικατερίνη

Αθανάσιος

72

15

Μαστρογιαννάκου

Δήμητρα

Παναγιώτης

28

16

Μητροβγένη

Κωνσταντίνα

Γεώργιος

57

17

Μπίνιου

Άννα

Βασίλειος

6

18

Μπίσιας

Δημήτριος

Νικόλαος

78

19

Νικολοπούλου

Ιωάννα

Δημήτριος

35

20

Ντούσιας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

56

21

Παρασκευοπούλου

Ελπίδα

Παναγιώτης

73

22

Τσεκούρας

Γεώργιος

Βασίλειος

61

23

Τσούλος

Μάριος

Χρήστος

76

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 1 (της διαπιστωτικής πράξης-λαμβάνοντας υπόψη (10)), δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν στον φορέα λειτουργίας ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (διεύθυνση Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΤΚ. 22132), αίτηση «βελτίωσης θέσης» εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Οι αιτήσεις δύναται να υποβληθούν: (α) ταχυδρομικά (που για το εμπρόθεσμο θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφράγισης του ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (β) δια ζώσης στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του δήμου στο ισόγειο του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, και (γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση adeidotiseis@tripolis.gr (που για το εμπρόθεσμο θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)).

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Α΄ βαθμού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Γεωργέλου

Νικολέτα

Δημήτριος

2

Γιαννουσοπούλου

Κωνσταντίνα

Αθανάσιος

3

Γκοβάνη

Γεωργία

Γεώργιος

4

Δρούγκα

Αργυρούλα

-----------

5

Καντζάβελος

Αθανάσιος

Θεόδωρος

6

Καπετάνου

Μαρία

Γεώργιος

7

Καρούντζου

Δήμητρα

Χρήστος

8

Κούγιας

Γεώργιος

Παναγιώτης

9

Κούγιας

Δημήτριος

Γεώργιος

10

Κουρή

Γεωργία

Μαρίνης

11

Κύριος

Βασίλειος

Γεώργιος

12

Λαγόγιαννη

Σωτηρία

Κωνσταντίνος

13

Λάτσης

Αθανάσιος

Σταύρος

14

Λιάπης

Θεόδωρος

Ιωάννης

15

Λιαροπούλου

Σοφία

Χαράλαμπος

16

Λιβανός

Δημήτριος

Νικόλαος

17

Μακρή

Αικατερίνη

Αθανάσιος

18

Μαστρογιαννάκου

Δήμητρα

Παναγιώτης

19

Μητροβγένη

Κωνσταντίνα

Γεώργιος

20

Μπίνιου

Άννα

Βασίλειος

21

Μπίσιας

Δημήτριος

Νικόλαος

22

Νικολοπούλου

Ιωάννα

Δημήτριος

23

Ντούσιας

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

24

Ξύδης

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

25

Παρασκευοπούλου

Ελπίδα

Παναγιώτης

26

Σιακωτός

Βασίλειος

Κωνσταντίνος

27

Σκλήρης

Δημήτριος

Σταύρος

28

Στεφανοπούλου

Γεωργία

Σταύρος

29

Τσαπραλής

Σωτήριος

Αναστάσιος

30

Τσεκούρας

Γεώργιος

Βασίλειος

31

Τσούλος

Μάριος

Χρήστος