Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων και Aπορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης

10/04/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων και Aπορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης: