Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Κάλυψη»

19/12/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Κάλυψη»

H Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί

τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τρίπολης

και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του

προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του

προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451),να

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 657c1242ec7923460aa46cf8 στις 19/12/23 13:14

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7-3-2023 ΚΥΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας,

(για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2712711181) καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.,

είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: info@parnonas.gr έως την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα με απόφαση ένταξης του νομίμου

εκπροσώπου του οικείου Δήμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων

διαμερισμάτων της Δ23/οικ.19061−1457/2016ΚΥΑ «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων

προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336, Β’), με την

εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι

έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια

μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν

την μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση ιδιοκτήτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα

του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα

στοιχεία όλων των ακινήτων.

Πρότυπο του εντύπου της αίτησης συμμετοχής επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο

παράρτημα της παρούσας και βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου word

στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Δήμου Τρίπολης.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία

πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο του παραρτήματος της Αναπτυξιακής

Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., (Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη) ή η

ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο mail

info@parnonas.gr) ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση

της Αίτησης και την τήρηση των όρων της παρούσας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ