Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2/2024)

09/02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2/2024)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων - αντιρρήσεων σε βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τη Δημοτική Αστυνομία
 2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Τρίπολης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Αρκαδίας
 3. Ανάκληση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μαγούλας του Δήμου Τρίπολης
 4. Ανάκληση αποφάσεων περί παραχώρησης χρήσης αιθουσών στο δημοτικό ακίνητο «Γυμνάσιο Βλαχοκερασέας» του Δήμου Τρίπολης
 5. Λύση εκμίσθωσης εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης εντός του ακινήτου Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίας Τριάδας Δήμου Τρίπολης
 6. Παράταση μίσθωσης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, Δήμου Τρίπολης
 7. Έγκριση εκκίνησης των διαδικασιών διαβούλευσης και σύνταξης Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Τρίπολης, καθώς και έγκριση της συγκρότησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027
 8. Έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού στα σημεία ασύρματης πρόσβασης για το έργο «WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεση στο διαδίκτυο
 9. Έκδοση απόφασης (α) παράτασης ισχύος της με αριθ. 322/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και (β) διακοπής της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς, εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» (Ανάδοχος Έργου: HENGAS Α.Ε)
 10. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2023
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετά των τέκνων τους στο Δήμο Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ6004347 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027»
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 46/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 47/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων δράσεων Π.Δ.Ε.
 15. Επέκταση ωραρίου εργασίας εργαζόμενης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Τρίπολης
 16. Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023»
 17. Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου λόγω μη επανεκλογής των υπολόγων διαχείρισης
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2023
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών & υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ