Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24/7/2023)

20/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (24/7/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 24 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να

προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου

74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης – δωρεάς από

ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

2. Συμπληρωματική Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων

3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας

Δάρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαραίων Αττικής «Ο Άγιος Δημήτριος» στις

14.08.2023

4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας

Δάρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δάρα «ΕΘΝΟΣΝΤΑΡΑ» στις 15 και 16

Αυγούστου 2023

5. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

6. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

7. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

10.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

11.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

12.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

13.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

14.Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης

για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, στην κ. ΠΛΙΩΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΑ 3079

15.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου

πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου.

16. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης

από Θεομηνίες»

17.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

18.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΣΑΓΚΑ»

19.Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ

ΚΕΠ ΣΤΕΝΟΥ

20.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΙΖΩΝ»

21.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

22.Απόφαση για την ανάγκη ονομασίας ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 951-

953 Α και 952-953 στην Τρίπολη

23.Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Κορυθίου

του Δήμου Τρίπολης λόγω έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης

Ιουνίου 2016»

24.Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ

Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών

καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016»

25.Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση οδών Γεωργίου Α΄ και

Εθνομαρτύρων στην Κοινότητα Τρίπολης»

26.Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της από 31-12-2021

Προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010

σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του

Ν.4674/2020 όπως ισχύουν μεταξύ των αναθετουσών αρχών Ο.Τ.Α. Α’

βαθμού «Δήμος Τρίπολης» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α.

«Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

27.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση

οδών Γεωργίου Α και Εθνομαρτύρων στην Κοινότητα Τρίπολης

28.Ορισμός Επιτροπής Δεοντολογίας στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης

29.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του χώρου γύρω από την παιδική χαρά της

Κοινότητας Μάναρη στον «Λαογραφικό-Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο

Μάναρη» από 12.08.2023 έως και 16.08.2023

30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας Πάπαρη στον

Πολιτιστικό Σύλλογο Πάπαρη «ΤΟ ΟΡΕΣΘΑΣΙΟΝ» στις 20.08.2023

31.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου της

Κοινότητας Τσελεπάκου στον Εξωραϊστικό Σύλλογο των απανταχού

Τσελεπακιωτών «Ο Άγιος Ιωάννης» στις 26 Αυγούστου 2023

32.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου της

Κοινότητας Ασέας στον «Σύλλογο Φιλοπρόοδων Ασέας» στις 13.08.2023

33.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

34.Έγκριση κοπής δέντρων

35.Έκδοση απόφασης έγκρισης νέας Κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών

καυσίμων Παναγιώτη Καβουρίνου επί της ΕΟ Τρίπολης – Πύργου (δεξιά προς

Πύργο) εντός ορίων οικισμού Βλαχέρνας ΔΕ Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης

36.Αποδοχή επιχορήγησης

37.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας του οικ. Άνω Δαβιάς της

Κοινότητας Τσελεπάκου στον Πολιτιστικό Σύλλογο των απανταχού Άνω

Δαβιωτών «Άγιος Νικόλαος» στις 22 Αυγούστου 2023

38.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας

Θάνα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θανιωτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" στις

14.08.2023

39.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Λίμνης στον

Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λίμνης «ΤΟ ΑΓΑΛΙ» από την Τρίτη 08

Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

40.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου

Παλαιόπυργου στον «Σύλλογο Γυναικών Παλαιόπυργου» στις 29 Αυγούστου

2023

41.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας Κώμης στον

Πολιτιστικό Σύλλογο Κώμης στις 12 και 19 Αυγούστου 2023

42.Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Επιβολής Κοινωνικής Εισφοράς

43.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας

Χρυσοβιτσίου στον Σύλλογο Χρυσοβιτσιωτών, την Παρασκευή 04 Αυγούστου

2023

44. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας

Καμαρίου στον Σύλλογο «ΠΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΓΕΑΣ» στις 04-08-2023

45.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

46.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ. ΕΣ.

για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους

Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική και

διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

47.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 309/2023 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής

48.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

49.Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου «Σχολική

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»

50.Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισόγειο κατάστημα (καφενείο)

στην Πλατεία της Κοινότητας Λουκά για λειτουργία καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην κέντρου διασκέδασης)

51.Τροποποίηση Συμφωνητικού Εκμίσθωσης δημοτικού περιπτέρου πάρκου

Παλαιάς Δεξαμενής Τρίπολης

52.Εξέταση αιτήματος περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα

Αθήναιο του Δήμου Τρίπολης για χρήση ως έδρα – γραφείο του Συνδέσμου

των Απανταχού Αθηναιατών

53.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

54.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ»

55. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»

56.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

57.Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής

αναβάθμισης – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού

κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές SmartCitie, με εξοικονόμηση ενέργειας

στην Τρίπολη

58. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών του Δήμου

59. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

60.Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού

που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή

του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής

απασχόλησης περιόδου 2022-2023».

61.Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού

που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή

του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής

απασχόλησης περιόδου 2022-2023».

62. Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» (Αρχιτεκτονική Μελέτη –

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη) σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής, Τευχών

Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ και του Φακέλου για έγκριση από το

Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ.

Ενημέρωση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων: 1) «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές, ισχύος 18 MW» που θα εγκατασταθεί στη» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγιος Νικόλαος» της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την εταιρεία “BASE M.I.K.E.” και 2)BASE M.I.K.E.” και 2)«Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW» που θα εγκατασταθεί στη έκαστος στις θέσεις Κριτσόβα και Κτενιάς των Δ.Ε Αργους και Δ.Ε. Μαντινείας και στη θέση «Καφούρια» των Δ.Ε Λυρκείας και Δ.Ε Μαντινείας

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ