Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (4/12/2023)

01/12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (4/12/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 4 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, προμηθειών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

2. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: "Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού προς πώληση και ηλεκτροπαραγωγή και την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών, που θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Τρίπολης (ΠΕΤ: 2204761924).

3. Αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών ενεργειών και της Γνωμοδότησης του “βασικού μελετητή” περί επάρκειας διαμορφωθείσας κατάστασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Ροεινού στο 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Κηφισιάς για το διάστημα 05-01-2024 έως και 07-01-2024»

5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Πιάνας στο 3ο Σύστημα Προσκόπων Χαλανδρίου για το διάστημα 05-01-2024 έως και 07-01-2024»

6. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση δομών της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Αρκαδίας» με κωδικό ΟΠΣ6002825 στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο Βλαχέρνας» στο μαρτυρικό χωριό Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμανικού ταμείου.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στα Δ. ΙΕΚ και τα Σ.Δ.Ε. της επικράτειας.

11. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ».

12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των χώρων διεξαγωγής και διέλευσής των αγώνων δρόμου με το διακριτικό τίτλο «2ο Christmas run Τρίπολης» ”

13. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2024 – 2025”

14. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, για τη δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ»

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ» αναδόχου: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ".

16. 3η παράταση προθεσμίας του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Τρίπολης”

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

18.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

19.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

20.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

22.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

23.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

24.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

25.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

26.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παράβασεων Κ.Ο.Κ.

27.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

28.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

29.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

30.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

31.Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

32.Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

33. Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης».

34. Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή του στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022- 2023».

35. Αλλαγή χρηματοδότησης για τη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Τρίπολης».

36. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΤΗΣ ΣΑΕΠ 0267 (2023ΕΠ025670054).

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ