Προγράμματα ΣΔΑΜ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Ενίσχυση σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και δίνεται έμφαση σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 30.000.000 €
2 Ενίσχυση των υπό σύσταση και νέων επιχειρήσεων, των νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 20.000.000 €
3 Ενισχύονται νέες και υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) 75.000.000 €
4 Ενισχύονται υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.). 75.000.000 €
5 Eνίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ, δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 65.000.000 €
6 Eνίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ, δικαιούχοι είναι οι νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 65.000.000 €