Διορθώσεις - Αλλαγές Στοιχείων σε Ισχύουσες Εγγραφές του Μητρώου Αρρένων


ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο.
 • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος.
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης του Ν.. 610/70.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα, αρχική Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από Μητρώα Αρρένων.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ